Obchodní podmínky internetového obchodu Květiny Vonekl platné od 1.2.2013

Základní pojmy
O
bchodní podmínky internetového obchodu Květiny Vonekl jsou nedílnou součástí všech smluv o koupi zboží uzavíraných společností Vonekl s. r. o., jako prodávajícím, s jejími zákazníky.
Prodávající je společnost Vonekl s. r. o., IČO 26308002, se sídlem Kšírova 669/261, 619 00 Brno – Horní Heršpice, zapsaná u KOS v Brně, oddíl C, vložka 43063. Prodávající je provozovatelem květinových obchodů Květiny Vonekl a zaroveň provozovatel internetového obchodu s květinami a doplňkovým zbožím (e-shopu Květiny Vonekl).

Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která na základě své objednávky kupuje zboží a případně požaduje jeho odeslání příjemci na určené místo.
Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající doručuje zboží na určené místo podle objednávky kupujícího.
Dopravce je kurýrní společnost, která zajišťuje doručení objednaného zboží příjemci, dle pokynů provozovatele.

Ceník zboží a služeb je veden na internetových stránkách prodávajícího www.kvetinyvonekl.cz.

Objednávka zboží a služeb
Objednávku zboží a služeb lze učinit těmito způsoby:
 - osobně ve všech provozovnách prodejen Květiny Vonekl, dle seznamu prodejen uvedeném na www.kvetinyvonekl.cz , kde jsou rovněž uvedeny otevírací doby jednotlivých prodejen.
 - elektronicky on-line objednávkou na webových stránkách www.kvetinyvonekl.cz. , kde po odeslání vyplněné a případně i zaplacené objednávky je kupujícímu zaslán e-mailem automatické potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím jako kontaktní adresa. Kupující je povinen toto potvrzení o přijetí objednávky formálně zkontrolovat a v případě nesprávnosti nebo neúplnosti objednávky případně adresy místa určení neprodleně kontaktovat provozovnu Květiny Vonekl – prodejna AVION na tel. +420 725 385 375 a nesprávné informace opravit. Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v zadané objednávce nebude brán zřetel. 
 - telefonicky objednávkou na telefonu +420 725 385 375. Objednávky jsou přijímány po celý týden včetně víkendu vždy 9 - 20 hodin. Při této objednávce je nutné zaplatit zboží předem v některé z prodejen Květiny Vonekl (viz seznam prodejen) a to nejpozději jeden den před dnem doručení, případně při osobním odběru na provozovně Květiny Vonekl - prodejna AVION.

Dodání zboží
Zboží je možno dodat tímto způsobem:
 - dodání zboží při osobním odběru v provozovně AVION, Skandinávská 128/2, BRNO.
 - dodání zboží odesláním příjemci – POUZE V BRNĚ a okolí Brna.
Při dodání zboží doručením příjemci prodávající zajistí doručení zboží příjemci určenému kupujícím a to do místa určeného kupujícím. Přeprava zboží je zajištěna prodávajícím nebo dopravcem.
Prodávající nebo dopravce přepraví zboží na sjednané místo a vydá ho příjemci v přepravní lhůtě. Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího.

Příjemce musí být v době stanovené přepravní lhůty přítomen na sjednaném místě. Není-li příjemce přítomen, může dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí v případě, že si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno pouze příjemci do vlastních rukou. Prodávající ani dopravce není povinen kontrolovat totožnost příjemce.
V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, je prodávající povinen informovat kupujícího a vyžádat sdělení dalších instrukcí. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující. Povinnost dopravce doručit zboží je v tomto případě splněna vrácením zboží prodávajícímu.

Z důvodu nezastižení adresáta na určeném místě lze provést opakované doručení zboží na základě dodatečných instrukcí kupujícího. Bylo-li opakované doručení zboží způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce ze strany kupujícího nebo nepřítomností příjemce a ani jiné osoby k převzetí, uhradí kupující poplatek za opakované doručení ve výši dvojnásobku poplatku za běžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku za doručení. Poplatek lze uhradit osobně na prodejně AVION nebo on-line platbou.

V případě neuhrazení poplatku za opětovné doručení ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.

Přepravní lhůta
Doručení zboží je prováděno prodávajícím nebo dopravcem v časovém termínu stanoveným kupujícím, a to ve lhůtě nejdříve 2 hodiny po zadání a zaplacení objednávky. Příjemce musí být během přepravní lhůty přítomen v místě doručení zboží. Doručení zboží není možné určit přesně    na minuty a je nutno počítat s časovou tolerancí max.1 hodiny.

Platba objednaného zboží a služeb doručení
Při osobním odběru zboží v prodejně AVION, lze objednávku zaplatit v prodejně v hotovosti nebo platební kartou nebo v případě elektronické objednávky na www.kvetinyvonekl.cz   platební kartou on-line.
Při dodání zboží odesláním příjemci lze objednávku zaplatit ve všech prodejnách Květiny Vonekl vhotovosti nebo platební kartou nebo v případě elektronické objednávky na www.kvetinyvonekl.cz platební kartou on-line nebo dobírkou.
Pro platby platební kartou jsou akceptovány: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO.
Platbu převodem na účet lze uskutečnit v případě objednávky nad 5.000 Kč po předchozí osobní nebo telefonické dohodě (tel. 725 385 375). Objednávka bude vyřízena až po obdržení platby na účet č. 969022/0800 Česká spořitelna a.s..
Zpracování objednávek  bude zahájeno vždy až po obdržení platby, s výjimkou platby na dobírku.

Celková cena objednávky je složena z ceny zboží a z ceny přepravy a případně z ceny za dobírku Cena za zboží se řídí ceníkem prodávajícího platným ke dni objednávky. Cena kytic se řídí aktuálními cenami květin na holandských burzách, které se mohou během roku měnit.
Cena přepravy se řídí ceníkem uvedeným v příloze těchto podmínek. Internetový obchod počítá ceny přepravy automaticky dle zadání. Je nutné, abyste si způsob a čas doručení v objednávce zkontrolovali. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Naše fakturační údaje:
Vonekl s.r.o.
Kšírova 669/261, 619 00 Brno – Horní Heršpice
IČ: 26308002, DIČ: CZ26308002
Č.ú.: 969 022/0800

Předání zboží a reklamace
Příjemce přebírá zboží proti podpisu a zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny), je příjemce zboží povinen oznámit toto poškození prodávajícímu na tel. 725 385 375. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Prodávající neodpovídá za chybné kontaktní údaje příjemce ani za to, že příjemce nebyl z jakéhokoliv důvodu v přepravní lhůtě zastižen na místě určeném v objednávce.

Stornování objednávky
Kupující má možnost stornovat objednávku a to písemnou formou v podobě e-mailu zaslaného na adresu: info@kvetinyvonekl.cz  případně telefonicky na tel.č.+420 725 385 375 avšak nejpozději  6 hodin před sjednaným termínem pro doručení příjemci. Přijaté platby budou kupujícímu vráceny v plné výši.

Záměna květin
Z důvodu sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 30 %  proti fotografii uvedené na stránkách internetového obchodu a podle které si kupující kytici objednal. V případě záměny vyšší než 30 % je prodávající povinen kontaktovat kupujícího a společně bude dohodnut další postup.

Ochrana osobních údajů a ostatní ujednání

Prodávající se zavazuje uchovávat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží a místa určení. Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího i příjemce v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího. Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnut osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepřináleží. Prodávající poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšné vyřízení objednávky, doručení zboží a případnou reklamaci. Kupující tímto výslovně souhlasí s předáním těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky.

Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za prodávajícího.
Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.

Podáním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.